Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

Identifikace správce a kontaktní údaje. Správcem údajů je společnost TYM Central Europe s. r. o., IČ: 26234408, Holzova 1527/9, Líšeň, 628 00 Brno, zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 39024 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 517 541 318, email: office@tymce.sk.

 

Subjektem osobních údajů je zákazník.

 1. Zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů či jinak poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):
 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul)
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii, prediktivních modelů, atd.

 

 1. Účely zpracování. Osobní údaje budou manuálně, elektronicky a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:
 • Poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing) – dále uvedené osobní údaje Správce zpracovává proto, aby mohl své zákazníky informovat o svých službách a produktech souvisejících s uzavřenou smlouvou jakož i o službách a produktech souvisejících s jinými službami či zbožím poskytovaných Správcem i osobami se Správcem propojenými, a nabízet je zákazníkům. Tyto informace a nabídky mohou být šířeny elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky. Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b). Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.;
 • Zkvalitnění poskytovaného zboží a služeb, zákaznická péče, marketingové kampaně prostřednictvím telefonického kontaktování, pořizování a užívání telefonní komunikace a telefonních nahrávek –
 • Analýza spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce) – Dále uvedené osobní údaje bude Správce v rámci výše vymezeného účelu zpracovávat také např. za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to např. formou souborů cookies na svých webových stránkách. Při zpracování osobních údajů zpracovávaných za tímto účelem může být využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování, vždy však pouze a výlučně s platně uděleným souhlasem ze strany subjektu údajů. Za tímto účelem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje označené v bodě písm. f) a dále osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) zejména pak identifikační a kontaktní údaje, další osobní údaje týkající se plnění závazků z příslušné smlouvy. Tyto osobní údaje budou pro tento účel spravovány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem.

 

 1. Právní základ pro zpracování. Veškeré výše uvedené osobní údaje zpracovává Správce vždy na základě alespoň jednoho z právních titulů uvedených v čl. 6 GDPR. Jedná se o následující právní tituly:
  • Oprávněný zájem Správce – na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
   • Ochrana právních nároků Správce a subjektů údajů dle bodu 3. odst. (iii);
   • Poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing) dle bodu 3. odst. (iv);
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – na základě tohoto právního titulu zpracovává Správce osobní údaje zpracovávané pro následující účely zpracování dle bodu 3 výše:
   • Zkvalitnění poskytovaných služeb, zákaznická péče, marketingové kampaně prostřednictvím telefonického kontaktování, pořizování a užívání telefonní komunikace a telefonních nahrávek dle bodu 3. odst. (v) a (vi);
   • Analýza spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, včetně následného poskytování jakýchkoliv obchodních nabídek a obchodních sdělení (týkajících se jakýchkoliv produktů a služeb Správce či jiných osob) dle bodu 3. odst. (vii).

 

 1. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně v elektronické i listinné podobě, nebo ve formě nahrávek hovorů, prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích, tak aby byl zamezen přístup neoprávněným osobám. Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů Správce přijal technická a organizační opatření k jejich ochraně a vydal vnitřní předpis, který upravuje pravidla pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími činnost Správce.

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to zejména:

– elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;

– písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

 a) Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, je povinen poskytnout subjektu údajů bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek.

Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

–   subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

–   zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

–   Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

–   subjekt údajů uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na žádost subjektu údajů Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

–   osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

–   subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

–   subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

–   osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

–   osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

 b) Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

–   osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu subjektu údajů;

–   jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného subjektem údajů; nebo

–   zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

 c) Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing, více viz bod 3. odst. (iv) výše) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů, neexistuje-li jiný právní titul pro jejich zpracování.

 d) Vyřizování žádostí subjektu údajů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje subjektu údajů podání žádostí v různých formách (zejm. v listinné podobě, elektronicky). Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by subjekt údajů ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti subjektu údajů informuje Správce subjekt údajů do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

 e) Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů. Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména o subjekty zajišťující přepravu a servis zboží, subdodavatelské subjekty, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, bezpečnostní agentura, správce IT, orgány veřejné správy na základě zákona, aj).

 

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.